220407 Med anledning av Expressens granskning av Gudrun Sjödéns verksamhet

Utifrån en granskande artikel i tidningen Expressen har vi insett att det är nödvändigt för oss som företag komma med vår syn på de uppgifter som framkommer i artikeln.

Vi tar det som står i artikeln på största allvar och vi förstår att många reagerar starkt på det som återges. Det är ord som skräckvälde, mobbing och rasism.
Att människor ej mår/mått bra på vår gemensamma arbetsplats.

Bilden man får är en arbetsplats som ej respekterar medarbetare och som hanterar psykosociala frågor illa – något vi tar till oss av.

Vi ska självklart ha nolltolerans mot alla former av diskriminering, mobbing och rasism. Våra medarbetare vet hur de anmäler kränkande särbehandling och vår organisation kan agera och hantera frågorna. Här är vi från ledningens sida självkritiska – vi måste bli bättre i både kommunikation och genomförande av företagets värderingar. Ansvaret är vårt.

Vi kommer att vidta ytterligare åtgärder och har beslutat att genomföra en oberoende genomlysning i närtid för att undersöka hur befintliga medarbetare upplever sin arbetsmiljö (social och fysisk).

Den bild som ges i artikeln är inte en arbetsplats vi vill att våra medarbetare skall ha.

Vi förstod för flera år sedan att vi behövde utbildning i arbetsmiljölagen, vilket genomförts i olika omgångar för samtliga chefer i bolaget. Vi bildade en arbetsmiljökommitté som arbetat med arbetsmiljön tillsammans med medarbetarna löpande (sedan 2018). Vi genomför regelbundet översyn av alla arbetsplatser av en ergonom och vi har en aktiv kontroll av övertid, semestrar och strävar efter en rimlig balans mellan arbete och fritid.

Tyvärr tappades delar av detta arbete bort i samband med personbyte, något vi beklagar.

Sedan i augusti 2021 har vi ytterligare fördjupat våra insatser inom arbetsmiljöområdet, och nu arbetar vi tillsammans med Regionombud från Unionen för att säkra att allt är i enlighet med vad vi som bolag skall göra enligt svenska lagar och förordningar.

Förtroendet för företaget är skadat och det är nu vårt arbete, hårda arbete, att återställa det. Vi har respekt för att det kan komma att ta tid och våra fantastiska medarbetare ska både veta och känna att vi som arbetsgivare arbetar tillsammans med dem längs vägen.

Vi vill att våra medarbetare skall må bra även på jobbet.

Ann Adelsson och Gudrun Sjödén