Sekretess- och säkerhetsvillkor

Gudrun Sjödén Sverige AB (556193-8233) är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss (när du registrerar dig eller handlar i butik, online eller genom telefon, fax, brev, samt vid reklamation). Då godkänner du även att vi lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig, för direktmarknadsföring och för att kunna utveckla våra produkter och tjänster samt kunna ge dig bästa möjliga service. Dina uppgifter lämnas inte till annan part i marknadsföringssyfte utanför Gudrun Sjödén.

Vi lämnar endast dina uppgifter till våra samarbetspartners och leverantörer (i vissa fall utanför EU-området) då det krävs för att fullgöra våra åtaganden. Uppgifterna sparas endast i detta syfte, viss information måste dock sparas längre då myndigheterna kräver det.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att ta del av den information vi har registrerad om dig. Vill du göra någon ändring i uppgifterna (för att du t.ex. anser att informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant) gör du det lättast genom att logga in på ’Mina sidor’ på vår hemsida, alternativt kontakta vår kundtjänst. Här kan du även ändra eller avsluta prenumeration på våra marknadsföringsutskick. Önskar du bli borttagen ur registret? Kontakta då vår kundtjänst, så hjälper vi dig.

Vi behåller dina uppgifter så länge du är aktiv kund hos oss. För mer information läs nedan.

Sekretessvillkor vid köp i vår webbshop
För att vi skall kunna administrera ditt köp hanterar vi uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, betalningshistorik samt orderinformation. Väljer du att betala med faktura hanterar vi även ditt personnummer.

Vi använder dina uppgifter för att behandla din beställning och eventuella returer, skicka leveransstatus, hantera betalningar samt kunna ge bästa möjliga service när du kontaktar oss.

Vi behåller dina uppgifter så länge du är en aktiv kund och så länge din reklamationsrätt gäller, det vill säga 36 månader efter ditt senaste köp.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Gudrun Sjödén ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.
 

Sekretessvillkor kring marknadsföring
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev.

För att kunna utföra detta behandlar vi ditt namn, e-mailadress, telefonnummer samt din adress. För att lära känna dig och för att kunna erbjuda dig information om produkter vi tror du skulle gilla så hanterar vi även uppgifter om vilka varor du har visat intresse för eller inhandlat.

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke när du godkänner marknadsföring. Detta med undantag av direktmarknadsföring via post, inklusive kataloger, som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.


Sekretessvillkor kring Mina sidor
För att du på ett enkelt sätt ska få tillgång och möjlighet att hantera dina personliga uppgifter så som kontaktuppgifter, orderhistorik, detaljer i dina beställningar och prenumerationer, så behandlar vi dina personuppgifter.

För att kunna utföra detta behandlas de uppgifter som du väljer att delge oss, som exempelvis namn, telefonnummer, adress, e-mailadress samt orderhistorik och kundnummer.

Dessa behandlingar av dina personuppgifter är baserade på Gudrun Sjödéns legitima intresse.
 

Sekretessvillkor kring Gudrunklubben
För att du skall kunna nyttja det vi erbjuder i vår klubb så använder vi dina uppgifter för att skicka unika klubberbjudanden, gåvor, inbjudningar till evenemang, tävlingar samt hantera din orderhistorik för att kunna räkna ut dina poäng för att skicka eventuell bonus till dig.

För att kunna utföra detta så behandlar vi uppgifter så som namn, adress, e-mailadress, kundnummer samt orderhistorik.

Vi behåller dina uppgifter så länge du är aktiv kund hos oss, det vill säga 36 månader efter ditt senaste köp. Du kan när som helst gå in på ”Mina sidor”, alternativt ringa kundtjänst, för att hantera dina prenumerationer.

Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att tillhandahålla Gudrun Sjödéns klubbtjänst.


Sekretessvillkor kring kundservice
För att vi skall kunna ge dig den bästa servicen när du behöver svar på frågor kring våra produkter, teknisk support eller rådgivning via e-post, vår chattfunktion, telefon eller våra sociala medieplattformar så behöver vi hantera dina uppgifters så som kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer), födelsedatum, betalningsuppgifter och betalningshistorik, kreditinformation, orderinformation, konto eller kundnummer samt eventuell tidigare korrespondens.

Vi behåller dina uppgifter i 90 dagar när det gäller telefon, 24 månader när det kommer till mejlkonversationer och övriga uppgifter om dig sparas i 36 månader efter ditt senaste köp.

Behandling av dina personuppgifter är baserad på Gudrun Sjödéns legitima intresse.
 

REGISTRERADES RÄTTIGHETER
När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång    
Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse    
Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och t ex uppdatera dina uppgifter och se historik för senaste order.

Din rätt till radering och begränsning    
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande    
Du har rätt att invända mot vår behandling (till exempel den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.
Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.
Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke 
Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet
För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten    
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?
Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på kundtjanst@gudrunsjoden.se eller via telefon: +468 505 280 00.

 

Sekretessvillkor kring tävlingar
När du är med i våra tävlingar behandlar vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig med information kring tävlingen, för att kontakta vinnarna samt för att skicka ut och följa upp utskick av priser.

För att kunna göra detta behandlar vi dina kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer), eventuellt e-postadress samt information som skickats in till tävlingen.

Vi sparar dessa uppgifter tills tävlingen är avslutad och vinnarna är kontaktade.

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du väljer att delta i en tävling.

#yesgudrun
Gudrun Sjödén vill se produkter i verkliga livet på sociala medier och vi kanske ber dig att få dela bilder du lägger upp på Instagram eller Facebook i våra kanaler. De kanaler det rör är främst Gudrun Sjödén webbplatser (gudrunsjoden.se), men det kan även omfatta Gudrun Sjödéns andra kanaler, som till exempel Gudrun Sjödén nyhetsbrev, Gudrun Sjödén Facebook, Gudrun Sjödén Instagram osv.

Genom att svara #yesgudrun på en bild efter en förfrågan från Gudrun Sjödén på Instagram eller Facebook, nedan kallad ”bilden eller bilderna”, samtycker du till följande:
Du upplåter en icke-exklusiv, royaltyfri licens för hela världen till Gudrun Sjoden Group AB (Gudrun Sjödén Design & Produktion AB, Gudrun Sjoden AS, Gudrun Sjoden ApS, Gudrun Sjoden OY, Gudrun Sjoeden GmbH, Gudrun Sjoden HK Ltd, Gudrun Sjödén Sverige AB, Gudrun Sjoden UK Ltd, Gudrun Sjoden US Inc, Gudrun BV, Gudrun Sjoden FRA S.A), ett svenskt bolag med registreringsnummer 556438-3148 (nedan kallat Gudrun Sjödén), att efter eget fritt skön och utan några skyldigheter gentemot dig, använda dina bilder i sin marknadsföring och/eller reklam, inbegripet bland annat rätt att återge, sprida, ändra och redigera dina foton. Vidare lämnar du ditt samtycke till att Gudrun Sjödén använder foton där du kan identifieras i marknadsförings- och/eller reklamsyfte, enligt lag (1978:800) om namn och bild i reklam.

Du utfäster dig och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material du skickat in och att du har tillåtelse från den eller de personer som syns på fotona. Vidare intygar du att du är en person (dvs. inte något företag), att du är minst 18 år gammal eller har dina föräldrars samtycke, samt att Gudrun Sjödéns användning av dina bilder inte inkräktar på någon rättighet som tillhör tredje man eller utgör någon lagöverträdelse.

Härmed befriar du Gudrun Sjödén från varje skyldighet att betala för användningen av dina bilder samt befriar Gudrun Sjödén från och är införstådd med att hålla Gudrun Sjödén och varje person som agerar för Gudrun Sjödéns räkning skadeslös avseende eventuellt krav (däribland från tredje man) och ansvar, oavsett av vilken natur, i anslutning till ovan beskrivna användning av bilderna.

Dessa villkor och bestämmelser ska vara underkastade svensk rätt och behörig domstol i Stockholm ska ensam vara behörig avseende eventuell tvist som uppstår med anledning av dem.

Du kan alltid kontakta oss om du har någon fråga om våra tjänster eller om uppgiftsskydd; kundtjanst@gudrunsjoden.se

Vill du återkalla ditt samtycke till att dela dina bilder med Gudrun Sjödén måste du kontakta oss genom att klicka på i-symbolen i nedre vänstra hörnet av den delade bild som publicerats på vår webbplats. Symbolen länkar dig till ett formulär där du kan skicka in din begäran om att återkalla ditt samtycke.


Sekretessvillkor kring cookies och vår webbshop

Cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Den här informationen kan vara om dig, dina språkpreferenser, eller din enhet och används mestadels för att webbplatsen ska fungerar som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse. Eftersom vi respekterar din rätt till integritet, kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies. Att blockera vissa typer av cookies kan dock påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster som vi kan erbjuda.

Absolut nödvändiga
Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara inställda som svar på åtgärder som du gjort som utgör en begäran om tjänster, till exempel inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller fyllning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Funktionella cookies
Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personlig anpassning. De kan fastställas av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kanske vissa eller alla av dessa tjänster inte fungerar som de ska.

Prestanda cookies
Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar är aggregerade och därför anonyma. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats.

Riktade cookies
Dessa cookies ställs in på vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information, men är baserade på unikt identifierande av din webbläsare och internet-enhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att erfara mindre riktade annonser.

Kryptering 
I vår webbshop skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.

Länkar - Här på www.gudrunsjoden.com kan det finnas länkar till andra webbplatser. Gudrun Sjödén Sverige och Produktion AB tar inte på något sätt ansvar för integritetsskydd eller innehåll på dessa sidor.

Upphovsrätt - Allt innehåll på den här webbplatsen är skyddat av Upphovsrättslagen.